Thời trang

Santa Claus, thương hại tôi và mang cho tôi một số đôi dép này!

Tôi thường không phải là một chiếc xích lô trong danh sách của tôi cho ông già Noel, nhưng năm nay nếu tôi yêu cầu anh ấy mang cho tôi một trong những cặp này, thì đó không phải là vấn đề, nhưng xin hãy thương hại tôi và đôi chân lạnh lùng của tôi.